نویسنده = تقی کریمیان
ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 23-35

حسین حاتمی نژاد؛ تقی کریمیان؛ مهدی حاجیلو؛ مجید رحمانی سریاست