نویسنده = محمد رضا زند مقدم
نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 51-65

محمد رضا زند مقدم؛ سپیده حبیبی کوتنائی