نویسنده = پریسا پارسایی رئوف
بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 127-139

حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ پریسا پارسایی رئوف