ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

فعالیت گردشگری، به عنوان گسترده‌ترین فعالیت خدماتی جهان، از منابع مهم رونق اقتصادی (‌اشتغال‌زایی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش فقر و غیره) و افزایش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب می‌شود، در این میان اکوتوریسم  یکی از انواع گردشگری وارزشمندترین شاخه طبیعت گردی بوده که قصد دارد به شیوه خردمندانه ای با کمترین اثر منفی بر طبیعت و فرهنگ منطقه، بیشترین فایده را برای آن داشته باشد. اکوتوریسم وسیله ای برای تحقق اهداف پایداری توسعه می باشد، زیرا راهکارهای مشابهی را برای رفع مشکلات فعلی ارایه می دهد. با توجه به اینکه ایران یکی از پرجاذبه ترین کشورهای جهان است که از لحاظ تنوع اقلیمی و آثار باستانی و تمدنی در رده کشورهای برتر جهان قرار دارد، اما متاسفانه از لحاظ جذب طبیعت گردان و درآمد حاصل از آن دارای جایگاه شایسته ای نیست. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی و ارزیابی توانمندی های اکوتوریستی جزیره قشم با تاکید بر چالش های پیش روی توسعه اکوتوریسم در جزیره انجام شده است.دراین پژوهش که جمع آوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای و پیمایشی صورت گرفته است، روش پژوهش توصیفی– تحلیلی می باشد که از روش پرسشنامه ای برای پاسخگویی به سوالات تحقیق استفاده گردید که در این روش بر اساس فرمول کوکران 321 پرسشنامه  توزیع گردید و با استفاده از نرم افزار  spssبه تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد.نتایج نشان داد بین توسعه شاخص های زیرساختی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی با جذب گردشگر در منطقه رابطه معنی داری در جزیره وجود دارد بدین معنی که تقویت شاخص های یاد شده در جذب گردشگران در منطقه و توسعه اقتصادی سهم بسزایی داشته است و درادامه راهکارهایی برای توسعه اکوتوریسم منطقه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Eco-tourism capabilities in the Qeshm island

نویسندگان [English]

  • Hossen Hatami Najhad 1
  • Taghe Karimian 2
  • Mehdi Hajilo 3
  • Majid Rahmani Seryasat 2
1 Assistant Professor of Geography Department of Tehran University
2 Student (M.A) Geography and Tourism Planning in Tehran University
3 Student (M.A) of Geography and Rural Planning in Tehran University
چکیده [English]

Abstract
Tourism activities, as well as extensive global service activity, an important source of economic growth (employment, foreign currency income, reduce poverty, etc.) and increase exchange and social interaction, ecotourism is one of the important branch of nature tourism, With the aim of rational manner with the least negative impact on the nature and culture of the region, it will have the most benefit for them. Ecotourism as a means for achieving the goals of sustainable development Because Have provided approaches to address current problems and offers. As regards Iran is one of the most attractive countries in the world in terms of climatic variability and ancient civilizations so Perch ranked as the world's top countries, Unfortunately in terms of attracting revenue and income from ecotourism, it is not a proper place. This study aimed to assess the capabilities of the Qeshm island, with emphasis on the challenges facing ecotourism development has been done on the island. In this study the way of research library and the survey was conducted, using of descriptive – analytical methods, The questionnaire method was used to answer research questions.This method is based on  Cochran formula 321 questionnaires were distributed, and using spss software to analyze the results so The results showed between the development  Indicators of social infrastructure, economic, cultural and tourist attraction in the region, there are Significant relationship  in islands, This means that the promote mentioned  Indicators in tourism have a Significant impact on the Attracting tourists in region  and  economic development, at the end of proposed guidelines for ecotourism development case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Assessment Capabilities
  • Ecotourism
  • Qeshm Island