ارائه‌ی الگوی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعه موردی: روستای بیشه درازِ دهلران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه‌ی آموزش عالی باختر ایلام

2 کارشناسی مدیریت جهانگردی مؤسسه‌ی آموزش عالی باختر ایلام

3 مدرس مؤسسه‌ی آموزش عالی باختر ایلام

چکیده

در سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری با هدف مزیت آفرینی در این صنعت در کشورمان آغاز گردیده است، که از آن جمله می‌توان به شناسایی مناطق و روستاهای هدف گردشگری و گسترش زیرساخت‌های لازم در سطوح مختلف توسط معاونت سرمایه گذاری طرحها سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اشاره کرد، در این میان، از مجموع 627 روستای استان ایلام، تعداد هفت روستا که دارای قابلیت بالاتری در زمینه ی گردشگری نسبت به سایر روستاها هستند توسط این سازمان به عنوان روستای هدف برگزیده و معرفی شده اند. عدم معرفی روستای بیشه درازِ دهلران با توجه به توان های بالقوه، محققین را بر این باور قرار داد که با برنامه‌ریزی هدفمند و ارائه‌ی راهبردهای پیش برنده می‌توان ظرفیت این منطقه را برای تبدیل شدن به روستای هدف گردشگری بالا برد. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و با ماهیتی کاربردی می‌باشد و در پی آن است ضمن تحلیل فرصت و تهدیدهای محیطی و نقاط ضعف و قّوت داخلی، برنامه‌ها و راهبردهای مشخصی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب و چشم اندازی مناسب ارائه نماید. در این راستا، ضمن تحلیل وضعیت فعلی روستا به ترسیم فضای مطلوب پرداخته شده؛ و الگوی مورد نظر توسعه گردشگری روستای بیشه دراز به منظور تبدیل شدن به روستای هدف گرشگری ارائه خواهد شد. گسترش بازار داخلی (ایلام گردی)، استفاده مؤثر از منابع انسانی، آگاهی بخشی به سرمایه‌دران و مردم محلی از مزایای اقتصادی گردشگری از جمله راهکارهای ارائه شده به منظور تسریع در رسیدن به هدف مورد نظر می با‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting tourism development model in ilam provinces (case study: the rural of Bisheh deraz of Dehloran)

نویسندگان [English]

  • Javad Rahimi moghadam 1
  • Hamed Ghasempour 2
  • Hamed Noorinejad 3
1 Assistant professor in higher education institute of Bakhtar of Ilam
2 Expert of tourism management in higher education institute of Bakhtar of ilam
3 Lecturer of higher education in stistute of Bakhtar of ilam
چکیده [English]

Abstract 
In Last years many programs started for making use of tourism capacities with purpose of making opportunity in this industry in our country. Among them, we can point to the recognition of  target rural tourism and development of necessary substructures at different levels By investment department of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism Organization A number of 7 villages of totally 627 villages in Ilam province having more potential in the case of tourism in comparison with others, have been selected by this organization as target rural tourism. Non – introduction of Bishe deraz in Dehloran, despite its high potential made the researcher to belive, That with targeted programming and presenting furtherance strategies, we can profit the capacity of this areas for turn to the target rural tourism. The present research is based on  the analysis-descriptive method and it has an applied nature, and it tries  to present the definite strategies and programs for access to an appropriate outlook and ideals status by analyzing environmental opportunities and threats as well as  inner strength and weakness. to  do this, in addition to analysis of  the present status of the village, the appropriate space has been shown. also, the considered model of tourism development for Bishe Deraz village to be changed into  an target rural tourism will be presented. expanding the inner market (Ilam trottering), the optimum and effective use of human resourses and informing the local people and capitalists about tourism economic profits are  of the suggested programs for attaining the considered  aims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Target rural tourism
  • Bishe Deraz of Dehloran
  • outlook
  • model for development