بررسی نقش گردشگری در توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی (روستای شیب دراز و برکه خلف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی قشم

2 استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بی تردید گردشگری در عصر حاضر به عنوان سودآورترین منبع رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوب        می گردد و در این راستا بررسی این صنعت از لحاظ اقتصادی یک دید کلی از توانمندی های مقصد موردنظر را ارئه می دهد که در توسعه وتکامل مقصد گردشگری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. امروزه گردشگری روستایی نقش مهمی در توسعه ی اجتماعی-  اقتصادی روستاها دارد و  می تواند در استقلال اقتصادی، توانمند کردن زنان روستا و خلق فرصتهای شغلی جدید نقش مهمی ایفا کند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی قابلیت ها، موانع و راهکارهای توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی و تأثیر گردشگری در توانمندسازی و افزایش درآمد آنان در محدوده مورد مطالعه می باشد. این تحقیق از جمله پژوهش های توصیفی تحلیلی می باشد که به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی انجام شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساستید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آماره های تحلیلی در نرم افزار  Spss تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود موانع کارآفرینی، زمینه های بالقوه و قابل توجهی مانند جاذبه های طبیعی، تاریخی و قابلیت های انسانی برای توسعه کارآفرینی وجود دارد.
 مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عال قشم با عنوان نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی زنان روستای برکه خلف و شیب دراز  می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Tourism in the development entrepreneurship Rural Women Case study :shib deraz & berkeh khalaf villages

نویسندگان [English]

  • Maryam Ranjbar 1
  • Alireza Estelaji 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
Certainly, tourism in the modern era as a profitable source of economic growth and development of any country is the investigation of the industry and economically an overview of the capabilities desired destination offers And development will be very important in the development of tourist destination The most important resource of any country is its human resource development and the role of women in the tourism industry. Nowadays, rural tourism an important role in socio-economic development of villages And can be economic independence, empower women and create new job opportunities village play an important role. The aim of this study is to identify the strengths, challenges, and strategies for the development of tourism in the empowerment of rural women entrepreneurship and influence and increase their income in the study area .This cross-sectional study, including research, whose survey method using questionnaires and surveys have been conducted. Asastyd validity and reliability using the Cronbach's alpha was calculated. Information collected by means of statistics analysis software Spss were analyzed. The findings show that there are obstacles to entrepreneurship, and considerable potential areas such as natural attractions, historical and human capabilities for development of entrepreneurship there.
This current research master's thesis Qeshm Institute of Higher Education as the role of tourism in the development of women's entrepreneurship and long slope behind the village pond is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Socio-economic development
  • Rural tourism
  • Entrepreneurship
  • Empowerment