فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

خلیج فارس یکی از حساسترین نقاط جهان در محاسبات ژئواستراتژیک و نگرشهایی ژئوپلیتیک به حساب می آید. هرمز در گذشته از رونق فراوانی برخوردار بوده ولی امروزه از اهمیت آن کاسته شده است.در این پژوهش سعی بر آن است که با شناخت بیشتراین جزیره مهم توانهای گردشگری این جزیره مورد بررسی قرار گیرد، مشکلات این جزیره شناسایی شود و نیز در جهت بهبود و توسعه صنعت گردشگری در این محدوده راهکارهایی ارائه شود. از این رو، در تحقیق حاضر جزیره هرمز واقع در خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری با بهره گیری از مطالعات میدانی و داده های حاصل از مصاحبه و تکنیک SWOT با شناخت کامل از وضع موجود منطقه مورد مطالعه در راستای تحقق اهداف فوق الذکر دست یافت. که بهترین و مؤثرترین راهبرد و استراتژی برای توسعه گردشگری در جزیره هرمز استراتژی اقتضایی یا تنوعی تعیین گردید، که راهبرد اصلی ما در جهت فعالسازی جزایر خلیج فارس توسعه گردشگری ساحلی ـ ورزشی و گردشگری ژئوتوریسم که همه زیرشاخه های گردشگری طبیعی یا اکوتوریسم می باشند و ایجاد فضاهای گردشگری به همراه ارائه خدمات مناسب برای فعالیتهای ذکر شده به همراه برگزاری جشنواره ها، فستیوالها و احداث دانشگاه بین المللی زمین شناسی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Activation of Hormouz island tourism development by using SWOT model

نویسندگان [English]

  • Shaukat Moghimi 1
  • Farhad Hamzeh 2
  • Farzaneh Zahedi khaneh 3
1 Assistant Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Faculty of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Graduate Student, Geography and Planning, Tourism, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Abstract     
Persian Gulf is one of the most critical parts of the world in the geo-strategic calculation, and geo-political attitudes.Hormuz had great boom in the past, but nowadays it is of less importance.This paper is based on the recognition of the donation powers of the island for exploring the tourism power.This paper will identify problems and solutions to improve and develop the tourism industry in this area.Hence, the present study examined the island of Hormuz in the Persian Gulf and Strategies for tourism development with Interview data from field studies and SWOT technique for an understanding of the current situation in the region in order to achieve the above objectives. The most effective strategy for tourism development was determined economic or various strategy in Hormoz island , the main approach for attracting  turists  in Hormoz Island are sport and Coastal tourism development, Geotourism that all of them are branches of ecotourism and creating truism spaces  with good services , and providing services for the activities listed, Along with festivals and fairs  and building international geography university are recommended.