دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، خرداد 1396، صفحه 1-96 
ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم

صفحه 23-35

حسین حاتمی نژاد؛ تقی کریمیان؛ مهدی حاجیلو؛ مجید رحمانی سریاست