اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مازیار آسمنی

مکانیک استادیار، گروه مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

maziarasmanigmail.com

مدیر داخلی

دکتر علی حاجی شمسایی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

shamsaii2005yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا استعلاجی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

al_estelajiyahoo.com

دکتر مسعود الماسی

استادیار جغرافیا موسسه آموزش عالی قشم

almasi.masoodyahoo.com

دکتر مسعود تقوایی

استاد دانشگاه اصفهان

m.taghvaeigeo.ui.ac.ir

دکتر علی رحیم پور

استادیار پژوهشگاه گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

alirahimpouryahoo.com

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

دانشیار جغرافیا انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

m.shareeatpanahiiausr.ac.ir

دکتر مصطفی ظهیری نیا

دانشیار دانشگاه هرمزگان

zahiriniahormozgan.ac.ir

دکتر مهدی قرخلو

دانشیار جغرافیا، دانشگاه تهران

gharakhloout.ac.ir

دکتر حسن لشکری

دانشیار جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

h-lashkarisbu.ac.ir

دکتر علی اکبر متکان

استاد جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

a-matkansbu.ac.ir

دکتر رسول مهدوی

دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

ra_mahdavi2000yahoo.com

احمد نوحه گر

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

nohegarut.ac.ir

محمد رضا مرادی

سرپرست موسسه آموزش عالی قشم

moradiqeshm.ac.ir