گردشگری و چشم انداز آینده (JTPF) - همکاران دفتر نشریه