نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آداب و رسوم نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 51-65]

ا

 • ارزیابی توانمندی ها ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]
 • اکوتوریست ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]
 • الگوی توسعه ارائه‌ی الگوی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعه موردی: روستای بیشه درازِ دهلران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 37-49]

ب

 • بیشه دراز دهلران ارائه‌ی الگوی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعه موردی: روستای بیشه درازِ دهلران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 37-49]

ت

 • تاریخ نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 51-65]
 • توانمندسازی بررسی نقش گردشگری در توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی (روستای شیب دراز و برکه خلف) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 97-112]
 • توانمندسازی بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • توسعه اقتصادی- اجتماعی بررسی نقش گردشگری در توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی (روستای شیب دراز و برکه خلف) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 97-112]
 • توسعه پایدار بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • توسعه گردشگری تحلیل راهبردی توسعه گردشگری بر اساس رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 67-79]
 • توسعه گردشگری فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]

ج

 • جاذبه های طبیعی مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • جامعه محلی بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • جزیره فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]
 • جزیره قشم ارزیابی توانمندی های اکو توریستی جزیره قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 23-35]
 • جزیره قشم مکان یابی دهکده گردشگری ساحلی با استفاده ازتلفیق فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]

چ

 • چشم انداز ارائه‌ی الگوی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعه موردی: روستای بیشه درازِ دهلران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 37-49]

د

 • دبی مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • دهکده گردشگری مکان یابی دهکده گردشگری ساحلی با استفاده ازتلفیق فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]

ر

 • روستاهای هدف تحلیل راهبردی توسعه گردشگری بر اساس رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 67-79]
 • روستاهای هدف گردشگری ارائه‌ی الگوی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعه موردی: روستای بیشه درازِ دهلران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 37-49]

ژ

 • ژئوپارک بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]

س

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان یابی دهکده گردشگری ساحلی با استفاده ازتلفیق فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]

ف

 • فرایند تحلیل شبکه‌ای مکان یابی دهکده گردشگری ساحلی با استفاده ازتلفیق فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]
 • فرهنگ نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 51-65]
 • فعالسازی فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]

ک

 • کارآفرینی بررسی نقش گردشگری در توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی (روستای شیب دراز و برکه خلف) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 97-112]
 • کیش مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]

گ

 • گردشگری مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • گردشگری ارائه‌ی الگوی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی استان ایلام (مطالعه موردی: روستای بیشه درازِ دهلران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 37-49]
 • گردشگری نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 51-65]
 • گردشگری پایدار بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • گردشگری روستایی تحلیل راهبردی توسعه گردشگری بر اساس رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 67-79]
 • گردشگری روستایی بررسی نقش گردشگری در توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی (روستای شیب دراز و برکه خلف) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 97-112]

م

 • مازندران نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 51-65]
 • مدل SWOT تحلیل راهبردی توسعه گردشگری بر اساس رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 67-79]
 • مدل SWOT فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]

ه

 • هرمز فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]