درباره نشریه

گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی در نقاط مختلف جهان می باشد. صنعت گردشگری و بوم گردی در کشور ما رو به رشد است و گردشگری امروزه یکی از ارکان توسعه بخش های اقتصادی و بستری موثر جهت نمایاندن فرهنگ اصیل بومی به حساب می آید. به واقع راهبرد گردشگری در بحث مبنایی خود شاخصه هایی از راهکارهای اقتصادی و فرهنگی را در بردارد که اگر محقق شود پویایی و قدرت نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده با هدف توسعه و  ارتقاء سطح پژوهش­های نظری و تجربی در زمینه تخصصی گردشگری، در موسسه آموزش عالی قشم پایه ­گذاری شد.

با استناد به مصوبه کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 89/12/26 - 3/11/10645، فصلنامه علمی- تخصصی گردشگری و چشم انداز آینده در کارگروه علوم انسانی حائز شرایط چاپ گردید.