گردشگری و چشم انداز آینده (JTPF) - اصول اخلاقی انتشار مقاله