«به سایت  فصلنامه گردشگری و چشم اندازه آینده خوش آمدید»

فصلنامه علمی - تخصصی گردشگری و چشم انداز آینده  در سال، 4 شماره از آن منتشر می شود.  حداقل زمان جهت داوری مقالات 3 ماه می باشد. یادآور می شود پذیرش مقاله منوط به تایید داوران است. در صورت تایید داوران و دریافت پذیرش پس از بررسی و تأیید به وسیله هیأت تحریریه مجله مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد و هزینه چاپ با هماهنگی دفتر فصلنامه واریز شود. 

 پاسخگویی فقط از طریق ایمیل  institute.qeshm@gmail.com انجام می شود.

 

 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه آموزش عالی قشم

مدیر مسئول مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی