گردشگری و چشم انداز آینده (JTPF) - راهنمای نویسندگان