گردشگری و چشم انداز آینده (JTPF) - واژه نامه اختصاصی