گردشگری و چشم انداز آینده (JTPF) - فرایند پذیرش مقالات