گردشگری و چشم انداز آینده (JTPF) - اهداف و چشم انداز