اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه علمی - تخصصی گردشگری و چشم انداز آینده (قشم)

1- نشریه فقط در موضوعات مرتبط با گردشگری پذیرای مقالات می­ باشد.

2- چاپ و انتشار مقاله هایی که در زمینه های گردشگری، شهرها و نواحی روستایی منتج به توسعه پایدار گردد.

3- گسترش روش های تحقیقات علمی

4-  طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ در زمینه های مربوط به گردشگری و رشته های نزدیک به آن

5- کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور. 

6- ارائه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه گردشگری

7-  بهره گیری از پیشرفتهای نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح علمی