بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی قشم

چکیده

    گردشگری پایدار ریشه در توسعه پایدار دارد و با توجه به این‌ که توسعه پایدار رشد و پیشرفتی همه‌جانبه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌شود و به دلیل نقشی که گردشگری می‌تواند در این زمینه‌ها، به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه ایفا نماید، ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیت است. ظهور اندیشه توسعه پایدار با تأکید بیشتر بر افزایش نقش جامعه محلی و نگرش پایین به بالا در برنامه‌ریزی و مدیریت، حرکت به سمت توسعه گردشگری پایدار را تسهیل کرد.
در این پژوهش به تاثیر توسعه گردشگری در توانمندسازی جوامع محلی که باعث توسعه پایدار می گردد اشاره شده است از این جهت ژئوسایت های ژئوپارک جزیره قشم را به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب نموده ایم. این تحقیق از جمله پژوهش های توصیفی تحلیلی می باشد که به شیوه پیمایشی با مشاهده و مطالعه میدانی و مصاحبه واستفاده از پرسشنامه و نظر سنجی انجام شده است روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تعیین حجم نمونه، از جدول کرجسی – مورگان استفاده شد و تعداد نمونه  80 نفر بدست آمد.اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آماره های تحلیلی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان میدهد که ارتباط معناداری میان توانمندی جوامع محلی و توسعه پایدار وجود دارد. از طریق یافته های این پژوهش، پیشنهاد به توسعه برنامه های تبلیغاتی و انگیزشی جهت افزایش حس غرور و حس تعلق به جامعه در بین ساکنان و همچنین به آموزش گردشگری از طریق نشست ها و جلسه های مختلف با مردم  منطقه می شود.این مقاله برگرفته از پایان نامه با عنوان بررسی نقش جوامع محلی در توسعه پایدار با توجه به قابلیت های ژئوپارک قشم در تابستان 95 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subject

نویسندگان [English]

  • Hussien Mojtabazadeh 1
  • Parisa Parsaei 2
1
2