کلیدواژه‌ها = فعالسازی
فعالسازی جزیره هرمزدر جهت توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT

دوره 4، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 113-126

شوکت مقیمی؛ فرهاد حمزه؛ فرزانه زاهدی درخانه